Algemene voorwaarden ‘Vriend van Haringparty Hoeksche Waard (HHW)’

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Vriend van de Haringparty Hoeksche Waard (HHW) die Stichting Hoeksche Waardse Zaken (Stichting HWZ) van toepassing heeft verklaard. Toepasselijkheid van andere voorwaarden van een Vriend van HHW wordt van de hand gewezen.

Artikel 2: Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Stichting HWZ en de Vriend van HHW wordt aangegaan voor een jaar; startend van 1 juni van het lopende jaar tot 1 juni van het volgende jaar. Vanaf de eerste dag van juni van het nieuwe jaar (1) jaar is de overeenkomst met automatisch een verlenging van telkens een (1) jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst aan het einde van het contractjaar opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor de afloop van het jaar.
 2. Opzegging van Vriend van HHW dient schriftelijk te gebeuren via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 3: Uitvoeringstermijnen

 1. De Vriend van HHW draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting HWZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Vriend van redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan Stichting HWZ worden verstrekt.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan is Stichting HWZ gerechtigd tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 3. Stichting HWZ is bevoegd om bij het organiseren van een Event de HWZ pakketten aan te passen, die noodzakelijk zijn voor het kunnen organiseren van dergelijk evenement.

Artikel 4: Overmacht

 1. Stichting HWZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Vriend van HHW indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stichting HWZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting HWZ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.


Artikel 5: Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Vriend van HHW in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de betreffende Vriend van HHW van rechtswege in verzuim. De Vriend van HHW is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 3. Indien de Vriend van HHW in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening.

Artikel 6: Klachten/gebreken

 1. De door Stichting HWZ te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
 2. Eventuele klachten/gebreken over een Stichting HWZ-dienst dienen binnen vijf werkdagen na constatering van de klacht aan Stichting HWZ kenbaar gemaakt te worden via het postadres p/a Edisonstraat 12, 3261 LD te Oud-Beijerland. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stichting HWZ in staat is adequaat te reageren. De Vriend van HHW dient Stichting HWZ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Vriend van HHW tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Vriend van HHW geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Stichting HWZ de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn herstellen.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan integraal voor rekening van Vriend van HHW.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Stichting HWZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stichting HWZ is uitgegaan van door of namens de Vriend van HHW verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 2. Indien Stichting HWZ aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is aansprakelijkheid van Stichting HWZ beperkt tot maximaal de factuurwaarde van order, althans tot dat gedeelte van de order waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Stichting HWZ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. Stichting HWZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Stichting HWZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen bij geschil eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn inzichtelijk via de website www.haringparty-hoekschewaard.nl
 2. Van toepassing is steeds de gedeponeerde versie 1 die met bewijs is geplaatst op 1 juni 2017 op de website van HHW.